Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Vítame Vás na stránkach Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Ako dobrovoľné občianske združenie sme vznikli 11. mája 2007. Sme organizácia s ambíciou reprezentovať a obhajovať profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Naša činnosť sa sústreďuje na štyri základné okruhy pôsobenia:

 

  • Legislatíva -  participácia na tvorbe regulácie podnikania  a obhajovanie profesionálnych záujmov finančných agentov a finančných poradcov
  • Vzdelávanie - odborné aktivity pre osobitné finančné vzdelávanie finančných agentov  a vzdelávanie verejnosti, podpora pre plnenie podmienok odbornej spôsobilosti finančných agentov
  • Etika podnikania – ochrana záujmov klientov členov, dohľad nad etikou podnikania etikou vzájomných vzťahov členov ako konkurenčných subjektov a kvalitou poskytovaných služieb
  • Šírenie informácií – rozvoj informačných povinnosti členov asociácie o výkonnosti v jednotlivých sektoroch finančného trhu, šírenie informácií o fungovaní finančného trhu verejnosti

AFISP združujúci v súčasnosti 29 členov, predstavuje organizáciu zastupujúcu 62% finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva. Rozsah pôsobnosti upravujú Stanovy asociácie. Jej členovia pokrývajú viac ako 10 000  podriadených finančných agentov registrovaných v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení Národnou bankou Slovenska. AFISP rozvíja svoje profesionálne vzťahy aj s ostatnými asociáciami pôsobiacimi na finančnom trhu. V oblasti odborného vzdelávania uzatvoril v roku 2010 memorandá o spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní, Slovenskou bankovou asociáciou a s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi.  Máme záujem na tvorbe najlepších praktík podnikania a rozvoji podmienok ochrany záujmov finančných spotrebiteľov. AFISP od roku 2010 je organizáciou poverenou Národnou bankou Slovenska pre zabezpečenie odborných skúšok stredného stupňa odbornej spôsobilosti finančných agentov.

Subscribe to AFISP RSS