FINANČNÍ PORADCOVIA

Finanční poradcovia sú novým druhom podnikateľských subjektov, ktorých činnosť je definovaná v ust. § 10 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve:

  1. Finančným poradcom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom (ďalej len "zmluva o poskytnutí finančného poradenstva"). Finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.
  2. Na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné poradenstvo len finančný poradca.

Obsahom finančného poradenstva je:

  1. Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.
  2.  Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
  3.  Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.

Finanční poradcovia patria medzi dohliadané subjekty a sú vedené v registri Národnej banky Slovenska, viď:  http://regfap.nbs.sk/search.php