Asociácia finančných
sprostredkovateľov
a finančných poradcov

Sme organizácia s ambíciou reprezentovať a obhajovať profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. AFISP združujúci v súčasnosti 25 členov, predstavuje organizáciu zastupujúcu 62% finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva.ODBORNÉ SKÚŠKY PRIHLÁSENIE, ÚČTY


OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIEETIKA PODNIKANIAMONITORING MÉDIÍ

O Asociácii

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vznikla v máji 2007, teda necelé tri mesiace pred tým, ako vláda SR v auguste 2007 schválila Koncepciu ochrany finančného spotrebiteľa. Už vtedy bolo jasné, že AFISP bude mať dôležitú úlohu pri pokračujúcom procese regulácií a bude musieť odborne vstupovať do diskusií. Dnes má AFISP desať rokov a je jasné, že jeho existencia je nielen nutná, ale aj prospešná.

10 rokov vývoja. Čítajte ďalej...

Ako dobrovoľné občianske združenie sme vznikli 11. mája 2007. Sme organizácia s ambíciou reprezentovať a obhajovať profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Naša činnosť sa sústreďuje na štyri základné okruhy pôsobenia:

 

Legislatíva -  participácia na tvorbe regulácie podnikania  a obhajovanie profesionálnych záujmov finančných agentov a finančných poradcov

 

Vzdelávanie - odborné aktivity pre osobitné finančné vzdelávanie finančných agentov  a vzdelávanie verejnosti, podpora pre plnenie podmienok odbornej spôsobilosti finančných agentov

 

Etika podnikania – ochrana záujmov klientov členov, dohľad nad etikou podnikania etikou vzájomných vzťahov členov ako konkurenčných subjektov a kvalitou poskytovaných služieb

 

Šírenie informácií – rozvoj informačných povinnosti členov asociácie o výkonnosti v jednotlivých sektoroch finančného trhu, šírenie informácií o fungovaní finančného trhu verejnosti

 

AFISP združujúci v súčasnosti 25 členov, predstavuje organizáciu zastupujúcu 62% finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva. Rozsah pôsobnosti upravujú Stanovy asociácie.

Stanovy asociácie

Jej členovia pokrývajú viac ako 10 000  podriadených finančných agentov registrovaných v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení Národnou bankou Slovenska. AFISP rozvíja svoje profesionálne vzťahy aj s ostatnými asociáciami pôsobiacimi na finančnom trhu. V oblasti odborného vzdelávania uzatvoril v roku 2010 memorandá o spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní, Slovenskou bankovou asociáciou a s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi.  Máme záujem na tvorbe najlepších praktík podnikania a rozvoji podmienok ochrany záujmov finančných spotrebiteľov. AFISP od roku 2010 je organizáciou poverenou Národnou bankou Slovenska pre zabezpečenie odborných skúšok stredného stupňa odbornej spôsobilosti finančných agentov.

 

Orgány AFISP

Martin Lancz je absolventom bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju odbornú prax na finančnom trhu trvalo rozvíja vo viacerých sektoroch od deväťdesiatych rokov. Od roku 2001 pracuje pre spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s., v ktorej je aj spoluvlastníkom a členom predstavenstva.
V asociácii zastáva funkciu predsedu predstavenstva od 7.6.2017.

Ing. Jaroslav Vonkomer vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Matematika-fyzika. Po ukončení tohto štúdia pokračoval v štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Účtovníctvo-audítorstvo. Je predsedom predstavenstva spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Už počas štúdia, v roku 1996, začal podnikať a založil firmu na vedenie účtovníctva a ekonomického poradenstva. Od roku 2002 pracuje v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., jeho profesionálna dráha v rámci spoločnosti bola postupná, od roku 2010 pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva. V rokoch 2006 – 2010 bol zodpovedný za vedenie dcérskej spoločnosti OVB – spoločnosti Efcon s.r.o.

Ing. Július Rusňák je absolventom Ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárske. Má dlhoročnú prax na finančnom trhu. V súčasnosti pracuje ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Broker Consulting, a.s.

JUDr. Darina Huttová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1990 sa venuje finančnému právu, od základnej tvorby legislatívy pre kapitálový trh, tvorby pravidiel obchodovania na okamžitom trhu cenných papierov a derivátovom trhu, až po tvorbu komplexu vnútorných vykonávacích predpisov fungovania finančných inštitúcií. V asociácii od jej založenia zastáva okrem funkcie členky predstavenstva aj funkciu generálnej tajomníčky.

Mgr. Miloš Gáfrik Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Má dlhoročnú prax na trhu finančného sprostredkovania. Od roku 2009 poskytuje právne služby v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. Od roku 2009 pôsobí v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.. Od roku 2015 pôsobí v prezídiu Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) so zameraním na legislatívu.

Ing. Andrej Deďo je absolventom Národohospodárskej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má 15 ročné skúsenosti s budovaním obchodu a vedením tímov tak v maklérskych spoločnostiach ako aj v poisťovníctve. Od roku 2013 pracuje ako výkonný riaditeľ spoločnosti Winners group, a.s..

Ing. Dušan Macula je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1993 vykonáva odbornú prax na finančnom trhu. V súčasnosti je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Macula poisťovacie služby s.r.o. a jej výkonným riaditeľom.

Ing. Peter Matovič je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na finančnom trhu má prax 25 rokov a od roku 2007 pôsobí v spoločnosti Partners Group SK, aktuálne na pozícii obchodného riaditeľa a taktiež na pozícii generálneho riaditeľa Partners Group BG.

Dozorná rada
Predseda: Ing. Gabriel Hinzeller PhD.;  Členovia: Mgr. Andrea Soukupová, Ing. Marcel Zeleňák, Mgr. Robert Schmidt

Členovia AFISP

Naša asociácia má záujem o nových členov, ktorí pre svoje podnikanie ocenia existenciu platformy, umožňujúcej rast ich profesionalizácie, plnenie podmienok odbornej spôsobilosti,  obhajobu oprávnených záujmov a podporu pre trvalý súlad vlastnej činnosti s platnými právnymi predpismi. Riadnymi členmi môžu byť len právnické osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie ako samostatní finanční agenti alebo finančné poradenstvo. Členstvo sa schvaľuje na základe riadne vyplnenej a doloženej prihlášky, ktorú schvaľuje predstavenstvo asociácie na najbližšom zasadnutí po jej doručení.Členstvo je platné okamihom uhradenia členského poplatku. Členský poplatok schvaľuje valné zhromaždenie riadnych členov. Ak je Váš záujem o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo seriózny, radi Vás privítame medzi nami. Pre rok 2013 navrhuje Predstavenstvo Asociácie členský poplatok vo výške 500,- Eur pre prvý rok členstva, 1000,- Eur pre druhý a ďalšie roky ak Samostatný finančný agent má do 100 Podriadených finančných agentov a 2000,- Eur pre členov s počtom Podriadených finančných agentov viac ako 100. Tento návrh bude s konečnou platnosťou schvaľovaný na riadnom valnom zhromaždení v roku 2013. 

Finančné sprostredkovanie je osobitným druhom podnikania na finančnom trhu , ktoré je upravené zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ). Finančné sprostredkovanie môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú povolenie na túto činnosť udelené Národnou bankou Slovenska a majú postavenie samostatných finančných agentov a sú vedení v zozname dohliadaných subjektov na webovom sídle Národnej banky Slovenska http://regfap.nbs.sk/zoznam.php. Samostatní finanční agenti podnikajú na základe zmlúv s finančnými inštitúciami v sektoroch:

 • Poistenia alebo zaistenia
 • Kapitálového trhu
 • Prijímania vkladov
 • Poskytovania úverov
 • Doplnkového dôchodkového sporenia
 • Starobného dôchodkového sporenia

1. Obsahom finančného sprostredkovania sú činnosti podľa § 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve:

 • predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 • spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

2. Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v predchádzajúcom odseku je aj

 • poskytovanie investičnej služby podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia,
 • poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

3. Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike, alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky.

4. Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

5. Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním

Kontakt

Asociácia finančných sprostredkovateľov
a finančných poradcov

IČO: 37926152
IČ DPH: SK2022406859
Zápis v registri MV SR VVS/1-900/90-30184

Sídlo: Eurovea Centrál 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
Telefón: 02/32310146
E-mail: afisp@afisp.sk
GPS: 48.140595,17.119953

Výkonný aparát:

JUDr. Darina Huttová,  Členka predstavenstva a generálna tajomníčka AFISP
Mobil: +421903440067
E-mail: huttova@afisp.sk

Mgr. Matúš Šoltés, Manažér projektu odborných skúšok
Mobil: +421911440067
E-mail: soltes@afisp.sk