NOVINKY

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

 

Generálna tajomníčka JUDr. Darina Huttová, na základe poverenia predstavenstva AFISP zo dňa 30.05.2018, Vás pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia členov asociácie s nasledovným organizačným zabezpečením:

Dátum a čas konania VZ:  25.6.2018 od 14:00

Čas prezentácie členov:      od 13:30 hod až 13:55 hod

Miesto konania: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, 6. posch. konferenčná miestnosť Orion

 

Program valného zhromaždenia členov AFISP:

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Generálna tajomníčka JUDr. Darina Huttová, na základe poverenia predstavenstva AFISP zo dňa 7.6.2017, Vás pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia členov (VZ) asociácie s nasledovným organizačným zabezpečením:

 

Dátum a čas konania VZ: 23.6.2017 od 10:00
Čas prezentácie členov: od 9:30 hod až 9:55 hod
Miesto konania: ZUCKERMANDEL, Žiškova 9, Bratislava, 1. posch. konferenčná miestnosť 5 Star Offices, s.r.o., Prestige

 

Program riadneho valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2016.
 3. Návrh rozpočtu asociácie  a výšky členských príspevkov na rok 2018.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie a návrhu rozpočtu.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2016, rozpočtu asociácie na rok 2017  a výšky ročných členských príspevkov
 6. Prerokovanie vzdania sa a skončenia funkcie člena dozornej rady Ing. Jaroslava Vonkomera
 7. Prerokovanie vzdania sa a skončenia funkcie členky predstavenstva Mgr., RNDr. Ivici Chačaturianovej
 8. Voľba nového člena predstavenstva
 9. Voľba nového člena dozornej rady
 10. Záver.

Organizačné pokyny:

 • Každý člen je oprávnený dať sa  zastúpiť ľubovoľnou osobou na základe plnej moci. 
 • Každý člen má jeden hlas.
 • Návrh na doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia je možné predkladať do času ukončenia prezentácie riadnych členov.
 • Zmena miesta konania z kapacitných dôvodov vyhradená!

 

EFA SK

Začala sa písať história EFA-certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov.
Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu €FA, v gescii EFPA ČR. Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať. Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.

 

Stránky