NOVINKY

Pozvánka na valné zhromaždenie členov 24.6.2019 o 10:00 hod

Predstavenstvo Asociácie  finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov srdečne pozýva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2019, v čase od 10:00 hod v sídle asociácie Pribinova 4, Bratislava, 6. poschodie, konferenčná miestnosť Orion.

 

Prezencia členov sa uskutoční v čase od 9:30 do 9:55 pred časom začatia rokovania valného zhromaždenia

 

Program valného zhromaždenia členov AFISP:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, skrutátora, a dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti a hospodárení  asociácie za rok 2018.
 3. Návrh rozpočtu asociácie  a výšky členských príspevkov na rok 2019.
 4. Správa dozornej rady o svojej činnosti, k hospodáreniu asociácie a návrhu rozpočtu.
 5. Schválenie správy o činnosti asociácie v roku 2018, rozpočtu asociácie a výšky ročných členských príspevkov na roky 2019/2020
 6. Odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady,  voľba členov predstavenstva a členov dozornej rady
 7. Záver.

Organizačné pokyny:
Každý člen je oprávnený dať sa  zastúpiť ľubovoľnou osobou na základe plnej moci, osvedčenie podpisu splnomocniteľa sa nevyžaduje.
  Každý člen má jeden hlas. Návrh na doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia je možné predkladať do času ukončenia prezentácie riadnych členov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti na konaní riadneho valného zhromaždenia do 20.6.2019

 

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami

 

JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka
AFISP, Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
Tel. 0903 440 067
www.afisp.sk
huttova@afisp.sk

Súbory na stiahnutie: 

Národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Národná kriminálna agentúra (NAKA) a jej finančná spravodajská jednotka vykonala národné hodnotenie rizika príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach Slovenskej republiky. V rámci národného hodnotenia boli skúmaní aj finanční agenti a finanční poradcovia a ich plnenie povinností v oblasti AML. Záverečnú správu NAKA nájdete tu:

Súbory na stiahnutie: 

Upozornenie Národnej banky Slovenska

Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma?

Nenechajte sa podviesť!

Lákali vás už na investície s neuveriteľne vysokým výnosom? Investičná príležitosť sa vám zdala zaujímavá, no nerozumeli ste jej celkom? A ďalšie informácie vám boli ochotní dať, len ak zaplatíte členský poplatok, vstupnú investíciu alebo privediete svojich známych ako nových investorov? S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o pyramídový podvod (alebo inak povedané pyramída, lietadlo, Ponziho schéma).

Na čo si dávať pozor?

 1. Sľubuje investičná ponuka príliš veľké zhodnotenie? Čím vyšší výnos, tým väčšie riziko. Buďte opatrní a zvážte, či môže byť sľubovaný zisk reálny. Pozrite sa na internete, aké výnosy môžete dosiahnuť u konkurencii a či nie je zhodnotenie nereálne. Zvýšte pozornosť, ak je sľubovaný garantovaný výnos.
 2. Zistite o akú spoločnosť ide.
  Preverte na subjekty.nbs.sk, či ide o subjekt, ktorý dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.
  Preverte, či NBS nevaruje pred touto spoločnosťou v Upozorneniach NBS.
  Preverte sídlo spoločnosti. Varovným signálom môže byť sídlo spoločnosti, ktorá ponúka svoje služby výlučne cez internet, pričom sídlo má v daňovom raji alebo mimo Európskej únie.
  Nájdite si informácie o spoločnosti na internete. Preverte, či sa spotrebitelia v diskusných fórach nesťažovali na túto spoločnosť, resp. či spotrebitelia pred vami už neprišli o svoje finančné prostriedky.

Ako fungujú pyramídové schémy?

Pyramídové schémy fungujú na princípe, že peňažné prostriedky, ktoré ste vložili, slúžia najmä na to, aby boli vyplatené tým, ktorí peniaze vložili skôr a čakajú zhodnotenie „investície“. Veľká časť slúži na vyplatenie zisku managementu. Takto to funguje, až kým nie je čo vyplácať, resp. nie je možné nájsť nových investorov a pyramída skrachuje.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou pyramídy?

 • Obráťte sa priamo na políciu alebo prokuratúru, ktorá je najbližšie Vášmu bydlisku.
 • Oznámte to NBS. NBS spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj keď NBS nemá právo vymôcť vaše peňažné prostriedky, môže vydať upozornenie a pomôcť tak ostatným spotrebiteľom.

Cenné rady

 • Nikdy si neuzatvárajte zmluvu na finančný produkt alebo službu ako napríklad pôžičku, poistenie, investíciu, sporiaci produkt, dôchodkové sporenie a pod. inak ako prostredníctvom subjektu, ktorý má na svoju činnosť povolenie.
 • Zvážte, či ste ochotní podstúpiť riziko, že prídete o všetky vložené peňažné prostriedky, ak investujete cez neznámu spoločnosť.
 • Nerozhodujte sa pod tlakom a doprajte si dostatok času na rozmyslenie. Seriózna spoločnosť Vás neuháňa.
 • Takéto investície nie sú kryté Garančným fondom investícií a ak napríklad spoločnosť zanikne, k svojim peňažným prostriedkom sa pravdepodobne nikdy nedostanete.
 • Venujte zvýšenú pozornosť produktom/službám, ktoré nie sú dohliadané NBS. Ide napríklad o virtuálne meny, crowdfunding, P2P pôžičky.

Národná banka Slovenska 
oddelenie komunikácie 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Oznam Národnej banky Slovenska

Na webovom sídle EIOPA bola publikovaná Záverečná správa o verejnej konzultácii k návrhu RTS, ktorým sa upravujú sumy poistenia zodpovednosti za škodu pre finančných sprostredkovateľov v zmysle smernice IDD.

Správu si môžete pozrieť kliknutím na tento link.

 

Na doplnenie uvádzame, že návrh RTS bol zo strany EIOPA odoslaný Európskej komisii dňa 27.6.2018. Čo sa týka dátumu začatia uplatňovania RTS, podľa stanoviska EIOPA je plne v kompetencii Európskej komisie, aby rozhodla o dátume publikovania RTS v Úradnom vestníku EÚ ako aj o dátume začatia uplatňovania RTS (strana 16 finálnej správy k verejnej konzultácii).

 

Národná banka Slovenska 
odbor regulácie/Regulation Department 
oddelenie regulácie poisťovníctva/Insurance Regulation Section 
tel.: +421 2 5787 3404 
www.nbs.sk

Otázky a odpovede k novej európskej legislatíve

Informujeme Vás, že na webovom sídle EIOPA boli zverejnené odpovede na otázky k smernici IDD a príslušným delegovaným nariadeniam: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Delegated-Regulation.aspx.

 

Ďalšie otázky týkajúce sa smernice IDD (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia)  a dvoch delegovaných nariadení (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení) môžete zasielať prostredníctvom on-line formulára EIOPA: https://eiopa.europa.eu/qa-regulation/Lists/New%20question/NewForm.aspx?Source=/qa-regulation/Pages/New-question-Confirmation.aspx&CancelDestination=/regulation-supervision/q-a-on-regulation.

EFA SK

Začala sa písať história EFA-certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov.
Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu €FA, v gescii EFPA ČR. Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať. Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.

 

Stránky