ETIKA PODNIKANIA

Dohľad nad etikou podnikania je jedným z našich dôležitých okruhov pôsobnosti. Zahŕňa ochranu záujmov klientov a členov, dohľad nad etikou podnikania, etikou vzájomných vzťahov členov ako konkurenčných subjektov a kvalitou poskytovaných služieb. Etiku podnikania upravuje Etický kódex člena asociácie.

Etický kódex člena asociácie

Etický kódex je súborom pravidiel profesijnej etiky, ktorými stanovuje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv klientov a finančných spotrebiteľov a v záujme zvyšovania kvality hospodárskej súťaže.

Nad etikou dohliada Etická komisia Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Aktuálne zloženie Etickej komisie AFISP

Predseda Etickej komisie
Ing. Roman Scherhaufer, externý člen, rscherhaufer@eic.eu
Podpredseda Etickej komisie
Ing. Tomáš Kročian, člen asociácie, tomas.krocian@finconsulting.sk
Členovia Etickej komisie
Ing. Vladimír Baláž, Phd, externý člen, vbalaz@yahoo.com
Ing. Pavol Hadzima, zástupca člena asociácie, pavol.hadzima@winnersgroup.sk
JUDr. Darina Huttová, členka asociácie, huttova@afisp.sk
Ing. Peter Matovič, zástupca člena asociácie, peter.matovic@partnersgroup.sk
JUDr. Tatiana Macúchová, zástupca člena asociácie, macuchova@ovb.sk
Ing. Martin Ružička, zástupca člena asociácie, mruzicka@mbi.sk

 

Postup Etickej komisie upravuje Disciplinárny poriadok.

Disciplinárny poriadok

Určuje druh sankcií, ktoré môžu byť uložené, spôsob ich ukladania, práva a povinnosti členov Asociácie ako aj postup predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ako odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam etickej komisie.